Propòsit

El portal és titularitat de CAL REI S.A., amb domicili fiscal a C.Nou 24, 17001 Girona, amb CIF: A17139874 que figura inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum 617. Llibre 516 de la secció 3ª. Foli 98, full 8894. Inscripció 1ª (en endavant, CAL REI).

CAL REI pot modificar aquestes Condicions Generals de Compra en qualsevol moment. Les modificacions realitzades, no afectaran en cap cas, a les compres que s'hagin efectuat amb anterioritat a l'aprovació d'aquestes modificacions que es regiran en tot cas per les Condicions Generals vigents en el moment de realitzar aquestes altres compres. És responsabilitat de l'usuari conèixer les Condicions Generals de Compra vigents en el moment de l'inici del procés de Compra.

Aquestes Condicions Generals poden completar o modificar-se mitjançant clàusules específiques o condicions específiques de certs productes, especialment pel que fa a l'exclusió dels drets de retir, canvis o reemborsaments. Revisi acuradament la informació del producte per conèixer aquestes condicions específiques.

L'Usuari a l'acceptar les condicions declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals de Compra.

Normativa aplicable

El present contracte electrònic es regeix per la normativa espanyola i en concret sota el règim legal imposat per la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE). Les presents Condicions Generals de venda podran ser guardades i reproduïdes en qualsevol moment per l'usuari que realitzi una compra mitjançant les opcions del seu navegador d'Internet i han de ser llegides i acceptades abans de finalitzar la compra.

Registre com a usuari

Per poder accedir a la compra electrònica dels productes de CAL REI no cal registrar-se com usuari de el lloc (calrei.com), podent realitzar la compra sense necessitat de registre.

El registre com a usuari és gratuït i s'ha de fer a través del botó meu compte / Registrar del lloc web (calrei.com). A l'acabar de el procés d'alta rebrà un correu electrònic confirmant que el procés s'ha realitzat correctament.

L'usuari podrà accedir a la secció d'usuaris registrats amb el seu nom d'usuari i la contrasenya o els mitjans que, en cada cas, habiliti CAL REI per autenticar als usuaris. En el seu perfil, l'usuari podrà trobar informació rellevant tal com la relativa a comandes anteriors o l'adreça d'enviament facilitada.

L'usuari podrà donar-se de baixa com a tal en qualsevol moment enviant un correu electrònic a l'adreça: [email protected] La baixa com a usuari comportarà la cancel·lació de les seves dades de caràcter personal d'usuari.

Vigència de l'oferta

Sense perjudici del que disposa la legislació específica, les ofertes o propostes de contractació per via electrònica són vàlides durant el període que fixi CAL REI o, si no, durant tot el temps que romanguin accessibles als destinataris.

Procés de compra

El Procés de compra es compon dels següents passos:

 1. Selecció de productes: navegui per la nostra pàgina i premi el botó "Afegir a la cistella" cada vegada que desitgi incorporar un producte a la compra. S'afegiran a la cistella les unitats indicades a l'hora de prémer el botó. El carret de la compra conté la imatge i el nom del producte seleccionat, la quantitat i el preu en euros.
 2. Inici de el procés de compra: per iniciar el procés de compra premi el botó "Comprar".
 3. Emplenament de les dades de la compra: abans de seguir haurà d'emplenar les dades de la seva compra i corregir qualsevol error produït en la introducció de dades. Un cop hagi verificat les seves dades, premi el botó "Continua".
 4. Escollir forma de lliurament: abans de seleccionar el mitjà de pagament haurà de seleccionar el tipus de lliurament de la seva compra:
  1. Recollir en botiga: vostè pot recollir la seva compra a la botiga de Girona..
  2. Enviament a domicili: vostè pot rebre la seva compra a l'adreça que ens indiqui com a adreça d'entrega.
 5. Selecció de el mitjà de pagament: seleccioneu el mitjà de pagament que prefereixi, accepti els presents documents legals de condicions del servei marcant la corresponent casella, i premi el botó de "Pagar", no sense abans comprovar les seves dades i els productes de la cistella. En aquest moment, el contracte quedarà aprovat amb caràcter general.
 6. Confirmació de compra: un cop rebem la seva acceptació, CAL REI emetrà una confirmació en pantalla que contindrà la següent informació:
  1. Referència de la comanda.
  2. Mètode de pagament.
  3. Mètode d'enviament.
  4. Resum dels productes que s'inclouen en la compra.

En tot cas, CAL REI emetrà una confirmació de la compra per correu electrònic, en el termini màxim de 24 hores des de la recepció de l'ordre de compra.

Durant tot el procés de compra pot consultar les presents condicions generals de venda, així com conèixer el preu final dels productes seleccionats.

Un cop confirmada la compra, el client no podrà modificar ni cancel·lar la comanda fora dels casos previstos a la llei o en aquestes Condicions Generals.

Preu, impostos i despeses d'enviament

Tots els preus indicats en el lloc web (calrei.com) van referits en euros i inclouen aquells impostos i taxes aplicables a el territori espanyol, sense perjudici que la compra dels productes des d'un altre territori pogués reportar els corresponents tributs i / o aranzels corresponents.

El preu dels articles és el que s'indica en cada moment a la web, excepte en cas d'error manifest (ex .: que el preu de l'article sigui de 0 €). CAL REI es reserva el dret d'anul·lar les compres amb clars errors en el preu dels articles i fer la devolució de l'import pagat

Les despeses d'enviament apareixeran detallats a la fi de el procés de compra, i haurà d'escollir la modalitat d'enviament desitjada. Aquestes despeses d'enviament aniran a càrrec de l'usuari en la seva totalitat.

Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment depenent de la política de preus de CAL REI. Els productes comprats es facturaran a el preu vigent en el moment de la compra.

Pagament

Els usuaris podran realitzar el pagament del preu dels productes adquirits per qualsevol dels següents mitjans:

 • Mitjançant targetes de dèbit o crèdit emeses per entitats financeres espanyola, i es produeix en temps real a través del TPV Virtual un cop s'hagi comprovat que les dades proporcionades són correctes.
 • Mitjançant PayPal.
 • Mitjançant transferència bancària.

CAL REI garanteix que tractarà amb total seguretat i confidencialitat les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant el formulari de registre emplenat per l'usuari.

Factura o justificant

CAL REI lliurarà la factura o rebut de la comanda a l'usuari en el moment del lliurament de la comanda en el domicili facilitat per aquest.

L'usuari podrà sol·licitar la seva factura o rebut en qualsevol moment a través de l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça [email protected], indicant el número de comanda de el qual se sol·licita la corresponent factura.

Lliurament

L'expedició de les comandes s'efectuarà dins dels següents territoris: Àustria, Bèlgica, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Espanya (exceptuant Illes Canàries), Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Mònaco , Holanda, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania i Suècia. Per a la resta de territoris podeu consultar-nos per telèfon ((+34) 972 200 178) o correu electrònic ([email protected]).

El lliurament a domicili es realitzarà de dilluns a divendres, sempre en dies no festius. L'usuari podrà especificar qualsevol detall relatiu a l'enviament, així com el mètode de lliurament segons les opcions disposades per CAL REI en cada moment.

El lliurament de la compra es realitzarà en un únic enviament, per tant, s'agruparan tots els productes d'una mateixa compra, encara que tinguin terminis de lliurament diferents, i es realitzarà l'enviament de la compra conjunta.

Aquells enviaments realitzats fora del territori de la Península Ibèrica, podran comportar suplements pel que fa a el transport i lliurament dels productes que, en qualsevol cas, seran informats a l'usuari durant el procés de compra.

L'Usuari adquirirà la propietat sobre els productes objecte un cop hagi satisfet la totalitat del preu acordat, ports inclosos.

En cas que no sigui possible el lliurament, CAL REI queda facultada per cancel·lar el contracte per impossibilitat de compliment i sense perjudici de les reclamacions que pugui iniciar CAL REI en cas de dol o culpa de l'usuari.

CAL REI no serà responsable de l'estat en què es lliurin els productes a l'usuari en cas d'impossibilitat del lliurament de la comanda en el termini acordat per causes imputables a l'usuari.

L'assumpció de risc per part de l'usuari pel que fa als productes tindrà lloc en el moment del lliurament dels mateixos i això amb independència de el moment en què aquest adquireixi la propietat sobre els productes. Per tant, CAL REI no serà responsable per qualsevol furt, robatori, deteriorament, dany o pèrdua dels productes que es produeixi després del lliurament de la possessió d'aquests a l'usuari.

Responsabilitat per lliurament

CAL REI no garanteix la disponibilitat permanent dels productes, quedant exonerada per qualsevol tipus de responsabilitat sempre que no porti causa d'un incompliment dolós per part de CAL REI, o que es derivi d'errors en la no disponibilitat del servei de les xarxes telemàtiques de transferència de dades aliens a la seva voluntat.

Així mateix, CAL REI quedarà alliberada de l'acompliment de les seves obligacions de lliurament previstes en l'apartat anterior (clàusula 9), i declina tota responsabilitat al respecte, en els següents supòsits:

 • Impagament total o parcial de l'usuari.
 • Omissió o inexactitud de les informacions que, de conformitat amb les clàusules 3, 5, 6 i 7, ha de subministrar l'usuari en l'ordre de compra a el temps d'efectuar la comanda.

El termini de lliurament s'indica a la fitxa de cada producte, i pot veure augmentat en funció del tipus de lliurament que l'Usuari esculli en el procés de validar la seva compra. Aquesta variació en el lliurament es mostrarà degudament informada en la descripció de l'opció d'enviament.

El termini de lliurament s'ajustarà a l'indicat (amb variacions per opció d'enviament, si n'hi ha, com s'explica en el paràgraf anterior) per a les compres realitzades abans de les 12 del migdia (hora local). Per a les compres posteriors a aquesta hora el lliurament es pot demorar fins a 24 hores.

Devolucions

Devolucions

D'acord amb el que estableix la legislació espanyola, l'usuari disposa de el dret de devolució, en virtut de el qual podrà retornar el producte rebut si comprova que no s'ajusta a les seves expectatives.

L'exercici d'aquest dret de devolució està reservat a aquells usuaris que actuïn com a consumidors i / o usuaris, de conformitat amb la definició que dóna dels mateixos el Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual es s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, i pot exercir-se el mateix en un termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la seva recepció i segons el calendari oficial de el lloc on s'ha lliurat el bé . Per poder exercir aquest dret, el producte haurà de trobar en perfectes condicions, sense haver estat usat i conservar l'embalatge original.

Reemborsament de la devolució

El reemborsament de l'import de la compra de productes amb terminis de lliurament entre 2 i 5 dies (indicat en el moment d'efectuar la compra a la fitxa de cada producte), serà un reemborsament íntegre de l'import dels productes.

El reemborsament de l'import de la compra de productes amb terminis de lliurament superiors a 5 dies (indicat en el moment d'efectuar la compra a la fitxa de cada producte), serà un reemborsament de el 60% de l'import dels productes.

El reemborsament es realitzarà amb el mateix mitjà de pagament utilitzat per a l'abonament de la comanda i, en tot cas, en un màxim de catorze (14) dies naturals des de la recepció fefaent de la sol·licitud de devolució, sempre que sigui CAL REI qui gestioni la recollida del producte. En cas que l'usuari torni el producte a través d'una empresa de transports de la seva elecció, des que CAL REI rebi el producte.

En el cas que els productes no arribin en perfectes condicions, CAL REI es reserva el dret a abonar una quantitat inferior per la seva comanda, podent fer seves les quantitats que hagi de fer front a l'usuari per l'incompliment de les obligacions aquí establertes

Les despeses de devolució derivades de l'exercici de el dret de devolució seran per compte de CAL REI únicament quan:

 • La causa d'aquesta devolució sigui per productes defectuosos.
 • La causa d'aquesta devolució sigui per error de CAL REI.
 • Els mateixos corresponguin a enviaments originàriament destinats als territoris d'Espanya i França.

No obstant això, les despeses d'enviament inicials no seran reemborsats en cap moment.

CAL REI es reserva el dret de no reemborsar ni acceptar la devolució de productes fets a mida.

En el cas que l'usuari torni el producte a través d'una empresa de transports de la seva elecció, haurà de tornar els productes o lliurar els béns a la següent adreça: carrer nou 25, 17001 Girona.

Per exercir el dret de devolució, l'usuari haurà de notificar a CAL REI seva decisió de tornar la compra efectuada, a través d'una declaració inequívoca, correu electrònic [email protected]

Producte defectuós o danyat durant el transport

Quan el producte s'hagi malmès durant el transport és imprescindible que l'usuari ho comuniqui telefònicament ((+34) 972 200 178) o per correu electrònic ([email protected]) el mateix dia de la recepció dels productes i ho anoti a l'albarà de lliurament de transportista. És imprescindible adjuntar informació gràfica (fotografies) de el defecte, ja sigui de danys del transport com a defecte del producte.

CAL REI correrà amb les despeses d'enviament pel lliurament i devolució del producte, no sense abans avaluar juntament amb el fabricant del producte el defecte o dany, informat amb una imatge.

Si l'usuari vol tornar la mercaderia amb una empresa de transport diferent de la proposada per CAL REI i l'empresa de transport seleccionada per l'usuari proporciona tarifes superiors, l'usuari assumirà la diferència de el cost del transport.

En el cas que l'usuari no estigui conforme amb l'estat dels productes lliurats haurà de contactar de forma immediata amb CAL REI al número de telèfon: (+34) 972.200.178 o per correu electrònic a [email protected] .com i sempre abans del transcurs de les 24 hores des de la recepció de la comanda.

Atenció a el client

Per a qualsevol consulta o incidència pot contactar amb CAL REI al telèfon ((+34) 972 200 178) correu electrònic ([email protected]) i dins dels horaris comercials establerts a l'efecte.

Horari d'atenció a client: de 10:00 a 13:00h i de 16:00 a 19:00h (de dilluns a divendres).

Altres formes de contacte

 • Correu postal: carrer Nou 25, 17001, Girona.
 • Via xat: en el lloc web (calrei.com) disposem d'un xat interactiu per poder atendre les seves consultes.
 • Xarxes socials: el nostre compte de instagram (instagram.com/calrei) podem atendre tots els seus comentaris o missatges directes.

Garantia

Tots els nostres productes estan garantits en l'àmbit nacional, enfront de defectes de fabricació durant 2 anys excepte en aquells productes que s'indiqui un altre termini.

La garantia s'exclou expressament en els casos següents:

 • Transport, accidents, usos impropis i altres danys no deguts a l'ús normal del producte per part de client després del lliurament de la mercaderia. Aquesta garantia només cobreix els desperfectes per transport ocasionats abans de la recepció del material.
 • Transportar el producte sense l'embalatge original.
 • Cremades, talls, frecs, arrugues, senyals, esgarrapades o altres danys causats per animals o per un ús inadequat del producte.
 • Ús o contacte amb productes químics (àcids, dissolvents, tints, pintura, amoníac, laques o altres productes de perruqueria ...), tractament amb productes de neteja no indicats per a la tapisseria específica del producte garantit.
 • Deteriorament de la color per exposició del producte a l'acció dels raigs solars o altres fonts de calor.
 • Els perjudicis i pèrdues indirectes de qualsevol classe.
 • Danys, personals i / o materials, causats com a conseqüència de el no compliment, per part de l'usuari, de les normes i instruccions donades per CAL REI per a la instal·lació, ús i manteniment del producte.

Força major

CAL REI no respondrà per l'incompliment total o parcial de les obligacions derivades de el present contracte o pel retard en la realització de les mateixes si aquest incompliment és causa d'una circumstància de força major, incloent vagues generals, territorials o sectorials, inundació, incendi, etc.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que estableix el Reglament UE 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades, i en la normativa vigent aplicable en cada moment, l'informem que les seves dades personals recollides mitjançant aquest document seran tractades i incorporades a un fitxer titularitat de CAL REI a fi de donar compliment a la relació comercial existent entre vostè i la nostra empresa.

Les dades de caràcter personal podran ser comunicades a tercers sense el consentiment del seu titular sempre que aquesta comunicació respongui a una necessitat de desenvolupament, compliment i control de la relació comercial, i / o es limiti a les finalitats anteriorment esmentades, de acord amb la normativa vigent aplicable en la matèria.

En conseqüència, vostè consent expressament que les seves dades siguin tractades per CAL REI per al compliment de les finalitats anteriorment indicades.

L'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, cancel·lació, limitació de tractament i portabilitat en qualsevol moment en el domicili social del comerciant abans indicat o enviant un correu electrònic a la següent adreça [email protected]

Propietat intel·lectual

CAL REI mantindrà la propietat de tots els plans, normes, pintures, diagrames, material gràfic, fotografies, mostres de disseny i altres documents, ja sigui en suport electrònic, imprès, com a material de pre-impressió o fullets que seran lliurats a l'usuari en el context de la fabricació dels productes destinats a això. CAL REI es reserva tots els drets de propietat intel·lectual sobre la documentació que proporciona als l'usuari.