Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se al navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Pinterest, Instagram, etc.). A la fi d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de la CAL REI S.A. que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és responsable del tractament de les dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament UE 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016, informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per CAL REI SA, amb domicili fiscal carrer Nou 25, 17001, Griona, amb CIF A17139874, adreça de correu electrònic [email protected]

Qui és el responsable de Protecció de Dades Personals?

El responsable de Protecció de Dades personals és la persona responsable de la protecció de el dret fonamental a la protecció de dades personals a CAL REI S.A. i és responsable de compliment de la normativa de protecció de dades. Pot posar-se en contacte amb el responsable de la Protecció de Dades Personals a través de la següent adreça: [email protected]

Quines Dades Personals es recullen i finalitat dels mateixos?

Detallem les dades personals que gestiona així com les seves finalitats.

Creació del seu compte:

 • Dades: nom, cognoms, mail, telèfon i adreça.
 • Finalitat i legitimació: creació del compte per a realitzar comandes, legitimat per la relació contractual.<
 • Destinataris: CAL REI S.A.

Newsletter:

 • Dades: adreça de correu electrònic.
 • Finalitat i legitimació: enviament d'informació comercial, legitimat amb el seu consentiment.
 • Destinataris: CAL REI S.A.

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

CAL REI S.A. utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d'aquestes dades.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

 1. En compliment d'una relació contractual.
 2. Quan ens dóna el seu consentiment.
 3. Per interès legítim de CAL REI S.A. per mostrar-li serveis, productes i iniciatives que puguin interessar-li.
 4. Compliment d'obligacions imposades per llei.

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al web o xarxes socials, a l'igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit , indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment.

CAL REI S.A. adverteix a l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

Quant de temps conservem les seves dades?

CAL REI S.A. guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

A qui comunicarem les seves dades?

CAL REI S.A. només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s'indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

CAL REI S.A. assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de la CAL REI S.A. qualsevol, robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Accés: podrà consultar les dades personals gestionats per CAL REI S.A. [email protected]

Rectificació: podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes. [email protected]

Supressió: podrà sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals. [email protected]

Oposició: podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. [email protected]

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d'acord amb la normativa pots contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça [email protected]

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de CAL REI S.A., i per tant la informació que publica serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L'objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa CAL REI S.A.

CAL REI S.A. no s'identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

CAL REI S.A. es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulnerin la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges.

Les xarxes socials gestionades per CAL REI S.A. són:

 • Instagram: instagram.com/calrei/
 • Pinterest: pinterest.com/calrei_gi/